Tüzük

9.2.2013 tarihinde yapılmış olan Olağanüstü Genel Kurul’da kabul edilmiş olan tüzüktür.

YENİ METİN

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

Galatasaray Lisesi’nde okumuş olanlar için GALATASARAYLILAR DERNEĞİ adı ile dernek kurulmuştur. Derneğin merkezi İstanbul’dadır.

MADDE 2- ŞUBELER ve TEMSİLCİLİKLER:

Dernek, amacının hasıl olması için, Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca şube veya temsilcilikler açabilir, kapatabilir.

MADDE 3- DERNEĞİ TEMSİL EDEN RENK VE ALAMET-İ FARİKA:

Derneği temsil eden renk SARI ve KIRMIZI’dır. Alamet-i farikası kırmızı (G) içerisinde sarı (S) dır. Derneğin renkleri ve alamet-i farikası hiçbir şekilde değiştirilemez.

MADDE 4- DERNEĞİN AMACI:

Derneğin amacı Galatasaray toplumuna hizmet etmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için dernek:

Galatasaraylılar arasında sevgi bağlarını devam ettirmek, sosyal alanda kaynaşmış bir birlik kurmak, milli kültür ve ideali yaşatmak ve geliştirmek ve Türk Toplumu’nun bilimsel, kültürel ve sosyal gelişmesine hizmet etmek,

Galatasaraylılar arasında maddi ve manevi dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak,

Galatasaray Lisesi’nde öğrenim görmüş ve görmekte olan, başarılı ve maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin ilk, orta veya yüksek öğrenim yapmalarına yardımcı olmak,

Bilim, kültür, sanat ve sporla ilgili; konferans, panel, konser, temsil, sergi gibi her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunmak, ayrıca Galatasaraylıların birlikteliğini sağlayacak balolar, yemekler, iç ve dış seyahatler düzenlemek,

Galatasaraylılar arasında iletişimi sağlamak ve Türk kültürüne hizmet etmek üzere kitap, gazete, dergi, broşür ve albüm gibi her türlü basılı eser yayınlamak, ayrıca ülkeye ve Galatasaray Toplumu’na yararlı olacak telif ve tercüme eserlerin yayınlanmasına yardımcı olmak,

Maddi imkanlardan yoksun üyelere, ölümleri halinde bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına yardımcı olmak ve bu amaçla kurulan diğer Galatasaraylı Vakıf, Sandık ve Kuruluşlara katkıda bulunmak,

Galatasaray Lisesi’ni kalkındırmak, eğitim ve öğretim düzeyini yükseltmek için gerekli her türlü etkinlik ve girişimlerde bulunmak ve bu amaçla kurulan diğer Galatasaraylı kuruluşlara yardımcı olmak,

Vakıf kurmak, kurulmuş vakıfların yönetimine ve mütevelli heyetlerine iştirak etmek;

Uluslararası projelere katılmak ve uluslararası kaynaklardan finansman temin etmek suretiyle projeler gerçekleştirmek;

Galatasaray’ın, Galatasaraylılar Derneği’nin ve Galatasaray Lisesi’nin manevi şahsiyetinin, hak ve menfaatlerinin, değerlerinin ve tarihi mirasının korunması maksadıyla, gerektiği takdirde, her türlü hukuki girişimde bulunmak,

Galatasaray Topluluğu’nda kurulmuş yurt içi- yurt dışı diğer dernek ve kuruluşlarla ilişki sağlamak, karşılıklı işbirliği ve yardımlaşmada bulunmak ve bu dernek ve kuruluşların bir birlik halinde toplanmasına çalışmak,

Bu amaçlara ulaşmak için her türlü iktisadi ve ticari girişimi gerçekleştirmek, suretiyle faaliyette bulunur.

MADDE 5- SİYASET YASAĞI:

Dernek, herhangi bir siyasi kuruluşa bağlı olamayacağı gibi, hiçbir şekilde, siyasetle uğraşamaz. Ayrıca üyeler de, Dernek içinde, hiçbir şekilde siyasi faaliyette bulunamazlar.

MADDE 6- DERNEĞİN KURUCULARI:

Derneğin 1908 senesindeki kurucuları aşağıda adları yazılı kişilerdir;

MEKTEBİ SULTANİ TALEBE-İ KADİMESİ CEMİYETİ’NİN NİZAMNAME-İ ESASİNDEKİ HEY’ETİ MÜTEŞEBBİSİ

Reis: Abdurrahman Şeref Bey, Vak’anüvis, Maarif Nazır-ı Sabıkı

Reis-iI Sani: Yusuf Razi Bey, Şura-i Devlet azasından

Katip: Sait Bey, Meclis-i Sıhhiye azasından,

Katip: Mehmet Ali Bey, Tüccardan,

Nahimyas Bey, Bank-ı Osmani tercümanı,

Aram Bey, Koçeoğlu, 6. Belediye aza-ı sabıkasından,

İsmail Cenani Bey, Teşrifat Müdiri Umumisi,

Mösyö Pade Anu, Romanya Sefareti tercümanı,

Panciri Bey, 6. Belediye Dairesi aza-ı sabıkasından,

Cafer Bey, Bombay Başşehbenderi,

Cemil Bey, Erkan-ı Harbiye Dairesi’nden memur, Piyade Binbaşı,

Dr. Rıza Tevfik Bey, Edirne Meb’usu sabıkı,

Sadık Bey, Reji ambarı memuru,

Faik Bey, jimnastik muallimi,

Dr. Fuat Süreyya Paşa, Tabib,

Mavro Korato Efendi Meadin ve Ziraat Nasır-ı Sabıkı,

Mahmut Muhtar Paşa, Bahriye Nazır-ı Sabıkı,

Mösyö Mil (Dominik) Tüccardan, (Deba) gazetesi muhabiri,

Nail Bey, Ayan-ı kiramdan, Maliye Nazırı,

Vedat Bey, Ser Mimar-ı Hazret-i Şehriyari.

BÖLÜM II

ÜYELİK KOŞULLARI

MADDE 7- ÜYE OLMA KOŞULLARI VE İŞLEMLERİ:

Derneğe üye olabilmek için;

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Galatasaray Lisesi’nde en az bir yıl okumuş olmak ve durumu belgelemek,

Dernekler Kanunu hükümleri gereğince üyeliğine engel durumu bulunmamak gereklidir.

Derneğe üye olmak isteyenler üyelik beyannamesini doldurup, gerekli belgeleri ekleyerek Sicil Kurulu’na verirler. Üyelik beyannamelerinde en az beş (5) yıllık iki üyenin, adayı önermeleri zorunludur. Üyelik beyannameleri onbeş (15) gün süre ile Dernek Lokalinde ilan olunur. Bu süre içinde, üyeler adaylar hakkında yazılı itirazda bulunabilirler. Bu itirazlarla ilgili Sicil Kurulu ayrıca adaylar hakkında araştırma yapabilir. Onbeş günlük süre sonunda, adaylar hakkında itiraz edilmediği veya itiraz Sicil Kurulu´nca reddedildiği takdirde, Sicil Kurulu durumu görüşü ile birlikte Yönetim Kurulu’na sunar. Adayın asil üyeliğe aday kabul veya reddi kararı Yönetim Kurulu’nca verilir. Üyeliğe aday olanlar hakkında yapılan itirazların, Sicil Kurulu’nca geçerli görülmesi veya Sicil Kurulu’nun yapacağı araştırma sonucunun olumsuz çıkması halinde, adayın üyelik başvurusu, Yönetim Kurulu’nca reddolunur ve durum ilgiye yazılı olarak bildirilir. Üyeliği reddolunan adaya gerekçe bildirme zorunluluğu yoktur. Yönetim Kurulu’nun red kararına karşı, ilgili, kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz (30) gün içinde ilk Genel Kurul’da görüşülmek üzere itirazda bulunabilir. Bu konudaki başvuruların, Genel Kurul’un vereceği karar kesindir. Üyeliğe reddedilen aday aradan iki yıl geçmedikçe yeniden başvuruda bulunamaz. Üyelik için yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren en geç otuz (30) gün içinde karara bağlanır ve sonuç adaya yazılı olarak duyurulur. Adayların asil üyelikleri, üyeliğe kabul kararından sonra, Bu tüzükle belirlenmiş kayıt ücreti ve o yılın aidatının ödenmesi ile başlar.

MADDE 8- ÜYELİK TÜRLERİ:

Derneğin asil ve fahri olmak üzere iki tür üyesi vardır. Asil üye, Dernek Yönetim Kurulu’nca üyeliğine karar verilen ve kayıt ücreti ile yıllık aidatı düzenli olarak ödeyen üyelerdir. Fahri üyeler, Galatasaray Lisesi’nde okumamış olmakla beraber, Galatasaray Toplumu’na hizmet etmiş veya Derneğe yararlı olabileceği düşünülerek, talepleri üzerine ve Yönetim Kurulu’nca üyeliğe kabul edilenlerdir. Ayrıca Galatasaray Lisesi’nde Müdürlük veya en az beş (5) yıl öğretmenlik yapanlar, talepleri halinde Derneğin fahri üyesi olarak kabul edilirler. Fahri üyelerin kayıt ücreti ve yıllık aidat ödeme zorunlulukları yoktur. Ancak bu üyeler oy kullanmazlar.

MADDE 9- KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDATLAR:

Kayıt ücreti Genel Kurul tarafından saptanır ve asil üyeliğe kabul işlemleri sırasında bir kez ödenir. Asil üyeler Genel Kurulca saptanacak yıllık aidatı her yıl ödemek zorundadırlar.

MADDE 10- ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA:

Her üye istifa etmek sureti ile, dilediği anda Dernek’ten çıkabilir. Ancak, istifasının yazılı olarak verilmesi zorunludur. Üyelikten çıkarılma, Dernekler Kanunu ve tüzük hükümleri uyarınca yapılır. Dernek üyeliğinden istifa eden veya çıkarılanların kayıtları, Yönetim Kurulu kararı ile kapatılır.

MADDE 11- AİDAT ÖDEMEYEN ÜYELER İÇİN YAPILACAK İŞLEM:

Bütçe yılı sonuna kadar aidatını ödememiş olan asil üye, Dernek’te mevcut, bilinen son adresine Sicil Kurulu tarafından yazılı bildirimle ödemede bulunmaya çağırılır. Bir ay içerisinde aidatını ödemez ise, kaydı Sicil Kurulu’nun önerisi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile dondurulur. Asil üyenin kaydı dondurulduktan sonra, yeniden başvurması halinde mevcut tüm aidat borcu kendisinden tahsil edilir ve kaydı açılır. Kaydın dondurulduğu süre, kıdemin hesaplanmasında göz önünde tutulmaz.

BÖLÜM III

MADDE 12- ORGANLAR:

Derneğin Zorunlu Organları;

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Denetleme Kurulu

İhtiyari Organları;

Disiplin Kurulu

Sicil Kurulu

Dernek Divanı’ndan ibarettir.

GENEL KURUL

MADDE 13- GENEL KURUL’UN OLUŞUMU:

Genel Kurul, ilk toplantı tarihinden en az yirmi (20) gün önce, toplantının yapıldığı yıl dahil, aidatını tamamen ödemiş asil üyelerden oluşur.

MADDE 14- GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ:

Genel Kurul’un görev ve yetkileri şunlardır:

Derneğin Başkanını ve organların asil ve yedek üyelerini seçmek, gerektiğinde azletmek.

Yönetim Kurulu’nca düzenlenecek bilanço ve kesin hesap tablosu ile faaliyetin raporunu ve Denetleme Kurulu raporunu incelemek, kabul veya reddetmek.

Yönetim Kurulu üyelerini idari ve mali yönlerden ayrı ayrı ibra etmek veya sorumlulukları yönüne gitmek.

Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek onaylamak.

Dernek tüzüğünü değiştirmek.

Derneğe gerekli gayrimenkullerin satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması veya ayni bir hak tesis edilmesi konularında karar alarak Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

Derneğin feshine karar vermek.

Derneğin mevzuat hükümleri dairesinde uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması hususlarında karar vermek.

Gerektiğinde Derneğin amacına uygun federasyon ve konfederasyonlara, mevzuat hükümleri dairesinde katılma veya bunlardan ayrılma kararı vermek.

Yönetim Kurulu’na borçlanma yetkisi vermek.

Derneğin şubeler ve temsilcilikler açmasına veya kapatmasına karar vermek.

Derneğin müze kurmasına karar vermek.

Derneğin vakıf kurmasına, kurulmuş vakıfların yönetim veya mütevelli heyetine katılmasına karar vermek.

Dernekler Kanunu ve Tüzük ile kendisine tanınan diğer yetkileri kullanmak ve mevzuatta verilen sair görevleri yerine getirmek.

MADDE 15- GENEL KURUL TOPLANTILARI:

Genel Kurul:

Her yıl Şubat ayı içinde idari ve mali konularda olağan olarak,

İki yılda bir olağan Genel Kurul Toplantısı’nı takip eden en geç bir ay içinde Başkan ve organları seçmek üzere olağan olarak,

Tüzüğün 23. maddesi uyarınca, Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini,33. Maddesi uyarınca Denetleme Kurulu üyelerini, 36. maddesi uyarınca Sicil Kurulu üyelerini ve 39. maddesi uyarınca Disiplin Kurulu üyelerini seçmek üzere olağanüstü olarak,

Yönetim veya Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Dernek Üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak,

Tüzük değişiklikleri veya Derneğin feshi konularında karar vermek üzere, olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağırılır. Denetleme Kurulu veya Dernek üyelerinin beşte birinin talebine rağmen Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmaktan kaçınırsa Dernekler Kanunu’nun hükümleri uygulanır.

MADDE 16- TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ:

Genel Kurul’a katılacak üyeler. En az (30) gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az olamaz.

Üyeler toplantı gününden en geç 20 gün önce saat 19.00´a kadar aidat borçlarını ödeyebilirler.

Sicil Kurulu son para yatırma gününü takip eden gün, Genel Kurul’a katılacak üyelerin listesini düzenler ve ertesi günden başlamak üzere 3 gün süre ile Dernek Merkezi’nde ilan eder. İlan süresi boyunca yapılacak itirazlar Sicil Kurulu tarafından derhal karara bağlanır ve bu şekilde, Genel Kurul’a katılacak üyeler listesi kesinleşir.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantının gündemi toplantı gününden en az onbeş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek sureti ile toplantı ilanın yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Ertelenen toplantıya ancak ilk toplantının kesinleşmiş üye listesinde bulunan üyeler katılabilirler. Ayrıca toplantı üçüncü fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 17- TOPLANTI YERİ VE TOPLANTIYA GİRİŞ:

Genel Kurul toplantısı Genel Kurul çağrısında belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel Kurul’a gelen ve katılma hakkına sahip üyeler, listede adları yanına imza ederek, Sicil Kurulu’nun mühür ve imzasını taşıyan giriş kartlarını alırlar ve toplantıya girerler.

MADDE 18- TOPLANTI YETER SAYISI:

Genel Kurul, Dernek Tüzüğü’ne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından aşağı olamaz.

MADDE 19- TOPLANTILARIN YAPILIŞ USULÜ:

Toplantı, yeter sayı sağlanmışsa, Dernek Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet Komiseri´nin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Vekili ve iki Katipten oluşan Başkanlık Divanı seçilir.

Başkanlık Divanı, bu tüzük hükümlerinin uygulanması ve görüşmelerin düzenle yürütülmesini sağlamakla görevli ve yükümlüdür. Başkanlık Divanı görüşmelerin güvenlik ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Buna rağmen eylemlerine devam edenler hakkında, Başkanlık Divanı´nın önerisi üzerine Genel Kurul tarafından toplantıdan çıkarma kararı alınabilir. Toplantıdan çıkarılan üyeler, toplantı süresince salonda bulunamaz ve oylamaya katılamazlar.

Toplantı sonunda, toplantı tutanağı Başkanlık Divanı´nca düzenlenir, imzalanır ve tüm belgelerle birlikte Yönetim Kurulu´na verilir.

MADDE 20-TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR:

Genel Kurul toplantılarında sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak yıllık olağan toplantılarda gündeme geçilmeden önce hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından, görüşülmesi yazılı olarak istenilen konuların gündeme konulması zorunludur. Olağan ve olağanüstü seçim toplantıları gündeminde sadece seçilmesi gereken Başkan ve organları seçimleri bulunur. Seçim toplantıları gündemine hiçbir ek yapılamaz. Ancak Başkan adayları dilerlerse 10 dakikayı aşmamak üzere birer konuşma yapabilirler. Olağan ve olağanüstü seçim toplantıları geri bırakılamaz. Tüzüğün 15. maddesinin “d” fıkrası uyarınca yapılacak olağanüstü toplantılarda, gündemde, toplantı isteminde bulunanların görüşülmesini istedikleri konulardan başka konu bulunamaz, toplantıda gündeme ek ve değişiklik yapılamaz.

Tüzük değişiklikleri ve Derneğin feshi konuları, sadece olağanüstü Genel Kurul´da görüşülür ve karara bağlanır.

MADDE 21-KARARLARIN ALINMASI VE OY HAKKI:

Kararlar toplantıya katılan üyelerin mutlak çoğunluğu ile alınır. Her asil üyenin bir oy hakkı vardır.

Olağan ve olağanüstü seçim toplantılarında gizli oy esastır. Üye oyunu bizzat kullanır. Diğer Genel Kurul toplantılarında kararlar açık oyla alınır. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından, yazılı olarak istenilmesi halinde, herhangi bir hususta gizli oya başvurulması kararlaştırılabilir.

MADDE 22-ÖZEL TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI:

a) Tüzük değişikliği için Genel Kurul toplantı yeter sayısı, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3’üdür. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaması halinde ikinci toplantı yeter sayısı toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin 1/5’idir.

Bu konudaki kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.

b) Genel Kurul, her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Derneğin feshi için, Genel Kurul toplantı yeter sayısı gerek birinci gerekse ikinci toplantı için, Genel Kurul´a katılma hakkına sahip üyelerin 2/3 üdür. Bu konudaki karar, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 2/3 çoğunluğu ile alınır.

c) Derneğin amacına uygun bir federasyon veya konfederasyona katılabilmesi için, Genel Kurul toplantı yeter sayısı gerek birinci gerekse ikinci toplantı için Genel Kurul´a katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğudur. Bu konudaki kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.

d) Dernek, ikametgah ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olan gayrimenkullere Genel Kurul kararı ile sahip olabilir. Derneğin gayrimenkulleri ancak Dernek için daha yararlı ve değerli gayrimenkullerin satın alınması amacıyla ve bunun satıcısı ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapılması ve tapuya tescil edilmesi kaydıyla satılabilir. dernek gayrimenkulleri veya Derneğe kamu kuruluşlarınca irtifak hakkı verilen gayrimenkuller, Genel Kurulca “Yap-İşlet-Devret” formülü ile değerlendirilebilir.

Ayrıca gayrimenkullerin ayni haklarla tahdidi için, Genel Kurul toplantı yeter sayısı, gerek birinci gerek ikinci toplantı için, Genel Kurul´a katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.

B) DERNEK BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU

MADDE 23-DERNEK BAŞKANI:

Başkan, derneğin 30 yaşını doldurmuş, en az beş (5) yıllık ve geçici çıkarma cezası almamış asil üyeleri arasından, Genel Kurul tarafından seçilir.

Başkanlığın boşalması halinde, Başkanlık ve yalnız Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerinin seçimi için, en geç bir ay içinde, Olağanüstü Seçim Genel Kurulu toplantıya çağrılır.

Bu şekilde seçilen Başkan ve üyeler, eskilerinin görev sürelerini tamamlarlar. Ancak olağan Seçim Genel Kurul´una 6 ay kala, Olağanüstü Seçim Genel Kurulu toplantıya çağrılmaz. Bu durumda, Başkan Vekili Başkan´ın görevini üstlenir.

MADDE 24-YÖNETİM KURULU´NUN OLUŞUMU:

Yönetim Kurulu, Dernek Başkanı ile en az üç (3) yıllık ve geçici çıkarma cezası almamış asil üyeler arasından, Genel Kurul tarafından seçilen 8 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Galatasaray Lisesi Müdürü, Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu´na seçildikten sonra, yukarıda yazılı şartlardan herhangi birisine haiz olmadığı anlaşılanlar ile görev süreleri içinde geçici çıkarma cezası alanlar, istifa etmiş sayılırlar ve yerlerine sıradaki yedekler geçer.

Yönetim Kurulu üye sayısı, yedeklerin de asil üyeliğe gelmelerine rağmen beş kişiden aşağıya düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması durumunda, Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE 25-GÖREV VE YETKİLERİ:

Yönetim Kurulu´nun görev ve yetkileri şunlardır:

a. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya birkaçına yetki vermek,

b. Bütçeye göre tasarruflarda bulunmak,

c. Derneğin amacının gerçekleşmesi, ilerlemesi, gelişmesi, gelirlerinin arttırılması için her türlü girişimde bulunmak,

d. Kanuna ve Tüzüğe aykırı olmamak kaydı ile yönetmelikler düzenlemek,

e. Genel Kurulu toplantıya çağırmak ve gündemini hazırlamak,

f. Dernek işlerinin yürütülmesi için gerekli kadroları saptamak, personeli işe almak, ücretlerini belirlemek ve işten çıkarmak,

g. Üye kabul işlemlerini yapmak,

h. Geçmiş yıl faaliyet raporu ve kesin hesabı ile gelecek yıl bütçesini hazırlamak,

i. Derneğin karar, muhasebe, yazışma, demirbaş ve diğer kayıt defterlerinin düzenli olarak tutulmasını ve işlenmesini sağlamak,

j. Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde, bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,

k. Uluslararası çalışmalar yapmak, projelere katılmak, Genel Kurul’dan onay alarak finansman temin etmek suretiyle projeler gerçekleştirmek;

l. Galatasaray’ın ve Galatasaray Lisesi’nin manevi şahsiyetinin, hak ve menfaatlerinin, değerlerinin ve tarihi mirasının korunması maksadıyla, gerektiği takdirde, her türlü hukuki girişimde bulunmak;

m. İhtiyaç duyulması halinde Genel Kurul kararı doğrultusunda Dernek’in borçlanma işlemlerini gerçekleştirmek, kredili mal ve hizmet alımı ve nakit olarak borçlanmaya yönelik işlemleri gerçekleştirmek.

n. Disiplin soruşturmalarını yürütmek;

o. Disiplin Kurulu ve diğer Kurullar tarafından Yönetim Kurulu’na intikal ettirilen olaylar hakkında gerekli inceleme, soruşturma ve değerlendirmeyi yaparak karara bağlamak;

p. Disiplin soruşturması kesinleşinceye kadar taraflar hakkında, Dernek Merkez ve Lokali’ne girişi yasaklamak da dahil, benzeri tedbirler almak;

r. İlgililer hakkında ceza verilmesi veya tedbir uygulanması halinde, durumu gereği yapılmak ve sicillerine işlenmek üzere Sicil Kurulu’na yazı ile bildirmek;

s. Hakkında disiplin soruşturması açılan üyenin savunmasını almak, kendisine gelen olaylarla ilgili bütün Dernek üyelerinin bilgi ve görgülerine, yazı ile davet etmek suretiyle başvurmak, kişi ve kuruluşlar nezdinde doğrudan yazışmalarda bulunmak;

t. Tüzüğün 14. maddesinde belirtilen konulardaki teklifleri (borçlanma vb.) gerektiğinde yetki almak üzere Genel Kurul’a sunmak;

t. Tüzük ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.

MADDE 26-GÖREV BÖLÜMÜ VE TOPLANTILAR:

Yönetim Kurulu, seçimi izleyen ilk toplantısında, kendi arasından bir Başkan Vekili, bir Genel Sekreter, bir Muhasip üye ve bir de Veznedar üye seçerek, durumu Karar Defterine geçirir ve üyelere duyurur.

Yönetim Kurulu, vereceği karar üzerine bu görev bölümünde değişiklik yapabilir.

Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez toplanır. Toplantıya, Başkan bulunmadığı taktirde Başkan Vekili, onun da yokluğunda Genel Sekreter başkanlık eder.

Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası, karar yeter sayısı, toplantıda bulunan üyelerin mutlak çoğunluğudur.

MADDE 27-DERNEĞİ TEMSİL:

Derneği Başkan bulunmadığı hallerde Başkan Vekili veya Yönetim Kurulu´nun yetki verdiği kendi üyelerinden bir veya birkaçı temsil eder.

Ayrıca, Yönetim Kurulu, veya toplanmasının mümkün olmadığı hallerde Başkan ve bulunmadığı zaman Başkan Vekili, derneği ilgilendiren bir görüşmeye veya toplantıya Dernek asil üyelerinden birisine yetki verebilir. Ancak, bu görüşme veya toplantıların sonucunda, Derneği gerek idari gerekse mali yükümlülük altına sokacak bir karar alınması halinde, Derneğin bu konuda yükümlü olabilmesi için, idari konularda tüzükte yetki ve mali konularda bütçede ödenek bulunması, Yönetim Kurulu kararıyla onaylanması ve yetkili kişilerin imzasını taşıması zorunludur.

MADDE 28-DERNEĞİ İLZAM:

Tüzükteki ve bütçedeki yetkiler uyarınca, Yönetim Kurulu kararı ile Derneği:

Mali işlerde: Başkan veya Başkan Vekili ile Muhasip Üyenin birlikte,

İdari işlerde: Başkan, Başkan Vekili veya Genel Sekreter´in tek başına imzaları temsil ve ilzam eder.

MADDE 29-YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU:

Yönetim Kurulu üyeleri Derneğin yönetiminden müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak karara karşıt oy vermiş ve bu hususu Karar Defterine yazdırarak imzalamış ve durumu denetçilere haber vermiş üyeler sorumlu değildir.

MADDE 30-KENDİ ÜYELERİNE YETKİ VERMEK:

Derneğin iç yönetimine ilişkin işlerde, Yönetim Kurulu, üyelerinden bir veya birkaçına, kendi sorumluluğu altında belli yetkiler verebilir.

MADDE 31-YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ:

BAŞKAN:Derneği her konuda temsil eder. Yönetim Kurulu görüşmelerini yönetir, verilen kararların uygulanmasını sağlar, yazışmaları denetler, ayrıca Tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

BAŞKAN VEKİLİ:Başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekalet eder ve onun yetkilerini kullanır.

GENEL SEKRETER:Derneğin yazı işlerini yönetir. Yönetim Kurulu görüşmelerini ve alınan kararları Karar Defterine kaydeder. Yönetim Kurulu Karar Defterinin düzgün yazılmasından ve kararların altının imzalattırılmasından sorumludur. İdari işlerde yazışmaları tek başına imza eder.

MUHASİP ÜYE: Derneğin hesap işlerini yürütür. Muhasebe ve buna ilişkin defterleri tutar veya tutturur. Yıllık bütçe ve kesin hesapları hazırlar. Giderlerin bütçedeki ilgili madde ve fasıllara göre yapılmasını sağlar. Derneği mali konularda bağlayacak olan evrak ve belgeleri Başkan veya Başkan bulunmadığı zamanlarda Başkan Vekili ile birlikte imza eder.

VEZNEDAR:Derneğin para, tahsilat makbuzları, çek defterleri vesair kıymetli evrakını saklamakla yükümlüdür. Kasada Yönetim Kurulu’nca belirlenecek miktar kadar para bulundurur, fazlasını bankaya yatırır.Yönetim Kurulu kararı ile gider ödemelerini yapar. Kasa defterini tutar veya tutturur.

MADDE 32-YÖNETİM KURULU’NUN TUTACAĞI DEFTERLER:

Yönetim Kurulu aşağıdaki defterleri tutmakla yükümlüdür:

a. Üye Kayıt Defteri,

b. Karar Defteri,

c. Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri,

d. Gelir ve Gider Defteri,

e. Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri,

f. Demirbaş Defteri,

C) DENETLEME KURULU

MADDE 33- DENETLEME KURULU’NUN OLUŞUMU:

Denetleme Kurulu, Derneğin en az 3 (üç) yıllık ve geçici çıkarma cezası almamış asil üyeleri arasından, Genel Kurul tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

MADDE 34- GÖREV VE YETKİLERİ:

Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

Derneğin bütün hesaplarını altı ayı geçmeyen aralıklarla denetlemek,

Hesap defterlerinin düzenli işlenmesini ve harcamaların bütçeye uygunluğunu kontrol etmek,

Eksik veya usulsüz görecekleri hesap ve harcamalarda, derhal yazılı olarak Yönetim Kurulu’nun dikkatini çekmek, gereğinde durumu Genel Kurul’a bildirmek,

Dernek için önemli görecekleri hususlarda Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırmak,

Devreleri sonunda hazırlayacakları raporu Genel Kurul’un görüş ve onayına sunmak,

Tüzük ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak

MADDE 35- ÇALIŞMA ŞEKLİ:

Denetleme Kurulu, ilk toplantısında kendisine bir Başkan ve Başkan Vekili seçer.

Denetleme Kurulu görevini toplu olarak yapabileceği gibi, aralarından birine belli konularda inceleme ve araştırma yetkisi verebilir. Denetleme Kurulu, kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye karşıt oyunun gerekçelerini belirten bir raporu Genel Kurul’a sunmakla yükümlüdür.

Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırma kararının oy birliği ile alınması zorunludur.

Yedek üyelerin tümünün katılması ile dahi, Denetleme Kurulu üye sayısı üçten aşağı düştüğü takdirde, en geç bir ay içinde, Kurul’un seçimi yenilenir. Yeniden seçilen Kurul, eskisinin görev süresini tamamlar.

D) SİCİL KURULU

MADDE 36- SİCİL KURULU’NUN OLUŞUMU:

Sicil Kurulu, Derneğin en az üç (3) yıllık, geçici çıkarma cezası almamış asil üyeleri arasından ve Genel Kurul tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

MADDE 37- GÖREV VE YETKİLERİ:

Sicil Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır;

Derneğe üyelik başvuruları teslim almak

Üyelik beyannamelerini 15 gün süre ile dernek merkezinde ilan etmek,

Üyelik başvuruları hakkında yapılabilecek itirazları incelemek,

Gerek gördüğü takdirde, üyelik başvurusunda bulunanlar hakkında her türlü araştırmayı yapmak,

Üyelik başvurularını, olumlu veya olumsuz görüşü ile birlikte, Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak,

Dernek Divanı’na katılacak üyelerin yaşlarını, Derneğe ilk giriş tarihlerini ve 20 yıllık süre içinde aidatlarını düzenli olarak ödediklerini saptamak,

Asil Üye Defterini ve Sicil Kurulu Karar Defteri’ni tutmak,

Tüzük ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.

MADDE 38- ÇALIŞMA ŞEKLİ:

Sicil Kurulu ilk toplantısında kendisine bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer. Aynı toplantıda ayrıca, yapacağı toplantıların gün ve saatlerini de saptayarak üyelerin ve üyelik için başvuruların görebilecekleri bir yere asmak sureti ile duyurur. Kurulun en az ayda bir toplanması zorunludur. Sicil Kurulu kararlarını çoğunlukla alır. Yedek üyelerin tümünün katılması ile dahi, toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde, en geç bir ay içinde, Kurul’un seçimi yenilenir. Yeni seçilen Kurul, eskisinin görev süresini tamamlar.

E) DİSİPLİN KURULU

MADDE 39- OLUŞUMU:

Disiplin Kurulu, derneğin 40 yaşını doldurmuş, en az on yıllık ve geçici çıkarma cezası almamış asil üyeleri arasından Genel Kurul tarafından seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur.

Kurulun asil ve yedek üyelerinden, ayrı ayrı en az 2 tanesinin hukukçu üye olması zorunludur. Kurulun hukukçu asil üyelerinden bir tanesinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yerine sıraya bakılmaksızın, doğrudan ilk hukukçu yedek üye geçer.

MADDE 40- GÖREV VE YETKİLERİ:

Disiplin Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır ;

Yönetim Kurulu ve diğer Kurullar tarafından Kurul’a intikal ettirilen olaylar hakkında gerekli inceleme, soruşturma ve değerlendirmeyi yaparak bu hususlarda Yönetim Kurulu’na görüş sunmak;

Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek disiplin yaptırımları kesinleşinceye kadar taraflar hakkında, Dernek Merkez ve Lokali’ne girişi yasaklamak da dahil, benzeri tedbirlerin uygulanması yönünde Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunmak;

İlgililer hakkında Yönetim Kurulu tarafından ceza verilmesi veya tedbir uygulanması halinde, durumu, gereği yapılmak ve sicillerine işlenmek üzere Sicil Kurulu’na yazı ile bildirmek;

Disiplin Kurulu karar ve Gelen-Giden Evrak Defteri’ni tutmak;

Kanun ve tüzükle kendisine tanınan diğer görev ve yetkileri kullanmak.

Disiplin Kurulu yukarıda yazılı görevleri yerine getirirken vereceği tavsiye kararlarına temel teşkil etmek üzere, hakkında disiplin soruşturması açılan üyeyi savunmasını alarak sorgulayabileceği gibi kendisine gelen olaylarla ilgili bütün Dernek üyelerinin bilgi ve görgülerine, yazı ile davet etmek suretiyle başvurabilir, kişi ve kuruluşlar nezdinde doğrudan yazışmalarda bulunabilir. Savunmasını yapmak, tanık ve şikayetçi olarak dinlenmek üzere davet edilen üyeler zorunlu nedenler dışında, bu davete, verilen süreler içinde, kesinlikle uymakla yükümlüdürler.

MADDE 41- ÇALIŞMA ŞEKLİ:

Disiplin Kurulu, seçimini takip eden en geç bir hafta içerisinde toplanarak, kendisine bir Başkan, bir Başkan Vekili seçer ve seçim sonucu yazı ile Yönetim Kurulu’na bildirilir.

Disiplin Kurulu, Başkan’ın çağrısı üzerine toplanır.

Disiplin Kurulu, toplantı ve karar yeter sayıları, bir tanesi hukukçu üye olmak üzere en az üçtür. Yedek üyelerin tümünün katılması ile dahi toplantı yeter sayının sağlanamaması halinde, en geç bir ay içinde, Kurulun seçimi yenilenir. Yeni seçilen Kurul, eskisinin görev süresini tamamlar.

Oyların eşitliği halinde, Başkan’ın oyu iki sayılır.

Disiplin Kurulu, her olay için, gerekli gördüğü takdirde inceleme ve soruşturmaların yapılması için, kendi üyeleri arasında bir raportör tayin edebilir.

MADDE 42- DİSİPLİN KURULU’NA BAŞVURU:

Bu tüzüğe göre, disiplin cezası uygulaması gerektiren bir durumun ortaya çıkması halinde;

Bu duruma doğrudan taraf veya tanık olan ilgili üye, Yönetim Kurulu aracılığı ile;

Divan, Denetleme Kurulu ve Sicil Kurulu, görev alanlarına ilişkin konularda doğrudan;

Yönetim Kurulu doğrudan; Disiplin Kurulu’na başvurabilir.

Yönetim Kurulu, kendisine yapılan başvuruları en geç yedi gün içinde Disiplin Kurulu’na sevketmek zorundadır.

Yönetim Kurulu’nun yapmış olduğu başvuru üzerine ve yukarıda belirtilen diğer hallerde Disiplin Kurulu, kendisine intikal eden olayla ilgili tavsiye niteliğinde görüşünü vererek Yönetim Kurulu’na iletir. Disiplin Kurulu’na yapılan başvurular sonucu nihai karar alma yetkisi Yönetim Kurulu’ndadır.

MADDE 43- SORUŞTURMA USULÜ

Disiplin Kurulu, kendisine sevkedilen olaylar hakkında en geç otuz (30) gün içinde görüşünü hazırlamak zorundadır. Bu süre içinde, Disiplin Kurulu görüşünün, zorunlu nedenlerle gecikeceğinin anlaşılması halinde, gecikmenin sebebini ve durumun özelliklerine uygun tedbirleri, tavsiye niteliğinde olmak üzere Yönetim Kurulu’na yazı ile bildirir.

Hakkında disiplin soruşturması açılan bir üye, savunması alınmadan cezalandırılamaz.

Disiplin Kurulu, tavsiye niteliğinde görüşlerini hazırlamak üzere hakkında disiplin soruşturması açılan üyenin savunmasını alma yetkisini haizdir. Hakkında disiplin soruşturması açılan üyenin savunmasının alınması hususunda nihai olarak Yönetim Kurulu yetkilidir.

Kendisine iadeli taahhütlü gönderilen yazının alındığı tarihten başlayarak veya tebligatın yapılmaması halinde, davetin Dernek Merkez ve Lokali’nde ilanını takiben, yedi gün içinde yazılı savunmasını vermeyen veya sözlü savunma yapacağını aynı süre içinde yazılı olarak bildirmeyen üye, bu hakkından vazgeçmiş sayılır. Disiplin Kurulu, alacağı tüm kararları Karar Defteri’ne kaydeder ve Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir.

MADDE 44- ZAMAN AŞIMI:

Meydana gelişinden itibaren bir yıl içinde başvuru konusu yapılmayan eylem zaman aşımına uğramış sayılır.

F) DERNEK DİVANI

MADDE 45- OLUŞUMU:

Divan 50 yaşını doldurmuş ve en az 20 yıl aidatlarını düzenli olarak ödemiş ve geçici çıkarma cezası almamış asil üyelerden oluşur. Divana katılacak üyelerin yaş durumları Derneğe ilk giriş tarihleri ve 20 yıllık süre içinde aidatlarını düzenli olarak ödedikleri hususları, Sicil Kurulu’nca saptanır. Derneğin Başkan ve eski Başkanları ile Galatasaray Lisesi Müdürü, Dernek Divanının üyesidirler.

MADDE 46- GÖREV VE YETKİLERİ:

Divan Kurulu Derneğin en yüksek danışma kuruludur.

Divan Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır;

Derneğin amaç, işlev, gelişme ve geleceği ile ilgili olarak gerek gördüğü veya Yönetim Kurulu’nca kendisinden talep edilecek konularda, Yönetim Kurulu’na dilek ve önerilerde bulunmak;

Yönetim Kurulunca hazırlanacak tüzük değişiklerini inceleyerek görüş bildirmek;

Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak yönetmelikleri ve bunlarla ilgili değişiklikleri inceleyerek görüş bildirmek;

Bütçesini yapmak ve Yönetim Kurulu’na önermek;

Gerekirse Genel Kurul’un Olağanüstü toplantıya çağırılmasını önermek;

Bu tüzükle kendisine verilen diğer görev ve yetkileri kullanmak.

MADDE 47- ÇALIŞMA ŞEKLİ:

Divan, iki yılda bir Nisan ayının ilk Cumartesi günü, kendi Başkan, Başkan Vekili ve Raportörünü seçmek üzere, eski Başkan’ın, onun yokluğunda Başkan Vekilinin çağrısı üzerine, Dernek Merkezi’nde toplanır. Toplantıya en yaşlı Divan üyesi Başkanlık eder. Divan seçimlerinde, işbu tüzüğün seçimlere ilişkin hükümleri uygulanır.

Divan çalışmaları, Başkan ve Başkan Vekili tarafından yürütülür. Boşalmalar halinde, yerlerine ilk toplantıda yenileri seçilir ve yeni seçilenler, eskilerinin sürelerini tamamlar.

Başkan ve Başkan Vekili’nin toplantıya gelmemeleri halinde, oturumda bulunan en yaşlı üye Başkanlık eder.

Divan iki ayda bir belirlenecek gün ve saatte, Dernek Merkezi’nde, olağan olarak toplanır.

Divan Başkanı, yokluğu halinde Başkan Vekili tarafından doğrudan veya Divan üyelerinden en az onunun (10) veya Yönetim Kurulu’nun yazılı başvurusu üzerine, yazılı çağrı yapılmak suretiyle, belirtilir.

Divan en az 10 üyesi ile toplanır. Kararlar oylamaya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oylamada eşitlik olduğu takdirde, Başkan’ın oyu iki oy sayılır.

Olağan ve olağanüstü toplantı gündemleri Başkan, yokluğunda Başkan Vekili tarafından düzenlenir.

Toplantılar tutanakla tespit edilip Başkan ve Başkan Vekili ile Raportör tarafından imzalanarak dosyasında saklanır.

Ayrıca Dernek’in internet sitesinin Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen, özel bölümünde üyelerin incelemesine sunulur.

BÖLÜM IV

SEÇİMLER

MADDE 48- SEÇİMLERE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER:

Başkanlık ve Kurulların asil ve yedek üyelikleri için seçimler, iki yılda bir yapılır. Seçimler gizli oy, açık sayım-döküm esaslarına göre yapılır. Bu esaslara uyulmasını Genel Kurul Başkanı sağlar ve denetler. Başkan ile Kurulların asil ve yedek üyeleri, basılı oy pusulalarında ayrı ayrı gösterilir. Boş oy pusulalarının doldurulmasında da aynı esasa uyulur.

A) SEÇİM ÖNCESİ İŞLERİ

MADDE 49- OY PUSULALARI VE ZARFLAR:

Seçimlerde, Başkan ve Kurulların asil ve yedek üye adaylarını ayrı ayrı gösteren, birleşik oy pusuları kullanır. Oy pusulaları Divan Başkanlığınca ad çekmek suretiyle saptanacak renklerde ve aynı ölçülerde, Başkan adayları tarafından bastırılır. Oy pusulaları, iki başkan adayının katılacağı seçimlerde sarı ve kırmızı, ikiden fazla başkan adayının katılacağı seçimlerde Divan Başkanlığı tarafından adayların istekleri de gözönüne alınmak suretiyle belirlenecek renklerde hazırlanır

Başkan adayları ya da yazılı olarak bildirdikleri temsilcileri Seçim Genel Kurul toplantısından üç (3) gün önce Divan Başkanlığı’nın saptayacağı yer ve saatte bir araya gelirler ve yukarıda sözü edilen ad çekme yapılır, sonuç bir tutanağa geçirilir ve bir sureti Genel Kurul Dosyasına konulmak üzere Yönetim Kurulu’na verilir. Divan Başkanlığınca yapılan bu işlemden sonra başkaca basılı birleşik oy pusulası düzenlenemez.

Boş oy pusulaları, beyaz kağıt üzerine, Yönetim Kurulu tarafından seçimlerden önce yeteri kadar bastırılır.

Oy zarfları Yönetim Kurulu tarafından tek renkte ve yeterli sayıda hazırlattırılır. Divan Başkanlığınca mühürlenir, sayısını belirleyen bir tutanakla Yönetim Kurulu’na dosyasına koyar ve oy zarflarını seçim günü Genel Kurul Başkanı’na teslim eder.

B) SEÇİM GÜNÜ İŞLERİ:

MADDE 50- OY PUSULALARININ VE ZARFLARIN DAĞITILMASI:

Seçim Genel Kurulu’na gelen ve seçime katılma hakkına sahip üyelere, seçim süresi sonuna kadar, imzaları karşılığında Sicil Kurulu Başkanlığı’nın mühür ve imzasını taşıyan giriş kartıyla birlikte mühürlü bir oy zarfı, bir boş oy pusulası ve Başkan adayları daha önceden teslim etmişlerse basılı oy pusulaları verilir.Bu işlemler için Yönetim Kurulu’nca seçime katılma hakkına sahip üye sayısı dikkate alınarak en az üç müracaat yeri hazırlanır. Her müracaat yerine bir numara verilir ayrıca üyelerin hangi müracaat yerine başvurabilecekleri, sicil numaraları belirtilerek ilan edilir. Sicil Kurulu’nca düzenlenen Genel Kurul’a katılma hakkına sahip üyeleri gösterir liste de buna göre müracaat yerleri arasında paylaştırılır.

MADDE 51- SAYIM KOMİTELERİ VE GÖZLEMCİLER:

Seçim Genel Kurullarında, Başkanlığın oluşumunu takiben seçimi yapılacak her organ için ayrı ayrı, en az üçer (3) kişilik Sayım Komiteleri seçilir. Başkan adayları, Sayım Komiteleri’nin seçimini takiben Genel Kurul Başkanlığı’na yazılı olarak isim bildirmek koşuluyla, bu komitelerde, sayım esnasında birer gözlemci bulundurabilirler. Bu gözlemcilerin Genel Kurul’a katılan ve herhangi bir Kurul’a aday gösterilmeyen üyelerden olması zorunludur. Gözlemciler, hiçbir işleme karışamazlar, sadece gözetim görevi yaparlar, oy döküm ayırım ve sayım işlemleri esnasında tüzük hükümlerine aykırı davranışlarda bulunulduğunu saptarlarsa, doğrudan Genel Kurul Başkanı’na başvurabilirler.

MADDE 52- OY SANDIKLARI:

Genel Kurul Başkanlığı, daha önceden Yönetim Kurulu’nca hazırlanarak kendisine teslim edilen en az üç boş oy sandığını, Genel Kurul’a göstererek kilitler ve belirlediği yerlere koydurur. Oy sandıklarının sayısı, girişteki müracaat yerleri sayısına eşit olarak belirlenir. Üyeler girişte başvurdukları müracaat yeri ile aynı numarayı taşıyan oy sandığında oylarını kullanırlar.

MADDE 53- SANDIK KOMİTELERİ:

Sandık komiteleri; Genel Kurul’ca seçilecek birer üye ile her Başkan adayının kendisini temsilen Genel Kurul Başkanlığı’na yazılı olarak bildireceği birer kişiden oluşur. Başkan adaylarının Sandık Komiteleri’ne aday göstermemeleri durumunda, görev yapacak kişiler Genel Kurul tarafından seçilir. Sandık Komiteleri’nin hangi sandıklarda görev yapacakları, Genel Kurul Başkanlığı tarafından belirlenir. Sandık Komiteleri, görevli bulundukları oy sandıklarında üyelerin düzenli biçimde oy kullanmalarını sağlamak ve üye listelerinin bir nüshasını imzalatmakla görevlidirler. Sandık Komiteleri gerektiğinde oy kullananlardan giriş kartı dışında fotoğraflı kimlik belgesi de sorabilirler. İstenen belgeyi göstermeyenler, Genel Kurul Başkanlığınca da kimlikleri belirlenemezse, oy kullanamazlar.

MADDE 54- KAPALI OY VERME YERLERİ:

Üyelerin, oy pusulalarının düzenlemelerinde gizliği temin amacıyla, Yönetim Kurulu, her oy sandığı için, ayrı bir kapalı oy verme yeri hazırlar.

MADDE 55- GİRİŞ KARTI VE OY ZARFININ KAYBEDİLMESİ HALİ:

Giriş kartlarını ve oy zarflarını aldıktan sonra, bunları hangi nedenle olursa olsun kaybeden üyelere kesinlikle yenileri verilmez.

MADDE 56- SEÇİM USULÜNÜN AÇIKLANMASI:

Seçim Genel Kurullarında, seçimlere başlamadan önce, Genel Kurul Başkanı üyelere seçimle ilgili tüzük hükümlerini ve oy vermenin nasıl yapılacağını anlatır.

MADDE 57- OY VERMENİN BAŞLAMASI VE BİTMESİ:

Oy verme işlemi, Genel Kurul Başkanı’nın seçim usulünü açıklamasını takiben başlar ve aralıksız saat 15.00’e kadar sürer. Bu saatte, sandık başlarında henüz oyunu kullanmamış üye bulunması durumunda Sandık Komiteleri sırada bekleyen üyeleri saptarlar ve seçim süresi sadece bu üyelerin oylarını kullanmalarına kadar uzatılır.

MADDE 58- OY PUSULALARININ KULLANILMASI:

Seçimlerde yalnız Başkan adaylarınca bastırılan renkli oy pusulaları ile Yönetim Kurulu’nca bastırılan beyaz renkli boş oy pusulaları kullanılır. Basılı oy pusulaları üzerinde, değişiklik yapılamaz. Boş oy pusulalarını kullanmak isteyen üyeler, ilgili bölümlere, diledikleri kişilerin isimlerini yazabilirler. Ancak boş oy pusulalarının geçerli olabilmesi için Başkan ve her Kurul’un asil ve yedek üye bölümüne en az birer isim yazmak zorunludur. Basılı veya boş oy pusulalarında, bir isim ancak bir kez yazılabilir. Aksi halde oy pusulası geçersiz sayılır. Başkan ve Kurulların asil ve yedek üyelikleri için tüzükte belirlenenden fazla sayıda isim yazılırsa bu oy pusulası geçersiz sayılır.

MADDE 59- OYLARIN VERİLMESİ:

Üyeler, oy pusulaları ile birlikte giriş kartlarını da oy sandıklarına atarlar ve üye listesini imzalarlar.

MADDE 60- SANDIKLARIN AÇILMASI:

Oy verme işlemi bittikten sonra, oy sandıkları Başkanlık Divanı tarafından Genel Kurul üyeleri önünde açılır. Sandıklardan zarfsız oy pusulası çıkması halinde, bunlar öncelikle yok edilerek durum tutanağa geçirilir. Geri kalan oy zarfları ve giriş kartları, her sandık için ayrı ayrı sayılır ve tutanağa geçirilir. Herhangi bir sandıktan çıkan oy zarflarının sayısının giriş kartları sayısından fazla olması halinde, o sandıktan çıkan oy zarfları arasından, fazla zarf sayısı kadar zarf alınarak açılmadan yok edilir ve durum tutanağa geçirilir.

MADDE 61- OY PUSULALARININ ZARFLARDAN ÇIKARILMASI:

Geçerli oy zarfları belirlendikten sonra, Başkan Divanı, zarfları teker teker açar ve zarfların içinden çıkan oy pusulalarını ayırır.

Basılı ya da elle doldurulmuş oy pusulaları ile zarfların üzerinde oy kullanan kişinin kimliğini belirleyecek ad, imza ya da işaret bulunduğu takdirde oy pusulaları geçersiz sayılır, yok edilir, durum tutanağa geçirilir.

Bir zarfın içinden aynı renkte birden fazla basılı oy pusulası çıkarsa, biri geçerli sayılır, diğerleri yok edilir, durum tutanağa geçirilir.

Bir zarfın içinden ayrı renkte birden fazla basılı oy pusulası çıkarsa hepsi geçersiz sayılır, yok edilerek, durum tutanağa geçirilir.

Bir zarfın içinden bir basılı oy pusulası ile elle doldurulmuş bir oy pusulası çıkarsa her ikisi de geçersiz sayılır, yok edilerek durum tutanağa geçirilir.

Bir zarfın içinden bir basılı oy pusulası ile hiç doldurulmamış bir boş oy pusulası çıkarsa, basılı oy pusulası geçerli sayılır, boş oy pusulası yok edilerek durum tutanağa geçirilir.

MADDE 62- OYLARIN SAYILMASI:

Başkanlık Divanı’nca Tüzüğün 58,60 ve 61. maddeleri uyarınca geçerli oy pusulaları belirlendikten sonra bunlar Başkan ve her Kurulu gösteren bölümler birbirinden ayrılarak Sayım Komiteleri’ne birer tutanakla verilir. Sayım Komiteleri, sayım sonuçlarını düzenleyecekleri bir tutanakla ve oy pusulaları ile birlikte, Genel Kurul Başkanlığı’na verirler.

MADDE 63- SEÇİLEBİLME YETER SAYISI:

Başkan seçilebilmek için diğer adaylardan fazla oy almak yeterlidir. Kurulların asil ve yedek üyeleri kendi içlerinde, ayrı ayrı aldıkları oy oranına göre sırası ile seçilir. Başkan adaylarının eşit sayıda oy almaları durumunda Başkanlık seçimi aynı gün tekrarlanır. Kurulların asil ve yedek üyelerinin seçiminde, eşit oy alanlar arasında, Genel Kurul önünde, Genel Kurul Başkanı tarafından ad çekme suretiyle kazanan belirlenir aynı üyenin birden fazla Kurul’un asil veya yedek üyeliğine seçilmesi durumunda, üye tercihini Genel Kurul Başkanı’na yazılı olarak bildirir. Bu bildirim yapılmadığı takdirde, en fazla oy aldığı Kurul’un üyeliğine seçilmiş sayılır.

BÖLÜM V

CEZAİ HÜKÜMLER

MADDE 64-TEDBİRLER VE CEZALAR:

Yönetim Kurulu, disiplin soruşturması devam ederken, dernekteki huzur ve düzenin bozulmaması maksadıyla üyelerin dernek merkezine ve lokaline girişini ve/veya dernek faaliyetlerine katılımını kısıtlayabilir.

Yönetim Kurulu tarafından üyelere verilebilecek cezalar aşağıdaki gibidir;

Yazılı uyarı;

1 haftadan 1 yıla kadar Dernek Lokali ve muhtelif tesisleri kullanmama;,

Kesin çıkarma.

MADDE 65- CEZAYI GEREKTİREN HALLER:

Cezayı gerektiren haller şunlardır;

Kanun, Tüzük, Yönetmelik hükümleri ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket etmek;

Dernek disiplinini bozmak;

Dernek merkezi veya lokali içerisinde ahlak ve adaba aykırı söz söylemek veya harekette bulunmak;

Dernek demirbaşlarına zarar verici davranışlarda bulunmak;

Galatasaraylılar Derneği’nin ve Galatasaray Lisesi’nin manevi şahsiyetini, hak ve menfaatlerini, değerlerini ve tarihi mirasını zedeleyici hareketlerde bulunmak.

Üyelerin şeref ve itibarlarını zedeleyici söz söylemek veya hareketlerde bulunmak;

Dernek Başkanı, Kurul ve Komite üyelerini, Dernek Müdürü’nü ve görevlilerini küçük düşürecek, zan altında bırakacak söz söylemek veya hareketlerde bulunmak.

MADDE 66- İTİRAZLAR:

Yönetim Kurulu’nca verilen disiplin kararlarına karşı, kesin çıkarma kararları müstesna olmak üzere, itiraz imkanı yoktur.

Kesin çıkarma kararlarına karşı itiraz mercii Genel Kurul’dur.

MADDE 67- KARARLARIN TEBLİĞİ:

Yönetim Kurulu’nca verilen cezalar, tedbirler ve Genel Kurul tarafından itiraz incelemesi üzerine verilen kararlar ilgiliye iadeli taahhütlü mektupla bildirilir, ayrıca bilgi için Yönetim Kurulu’na, siciline işlenmek üzere de Sicil Kurulu’na gönderilir. Verilen disiplin cezaları, Dernek Merkezi’nde ilan edilmek suretiyle, üyelere duyurulur. Disiplin cezaları ile gerekçeleri, sadece Disiplin Kurulu Karar Defterine yazılır, diğer bildirim ve ilanlar için, gerekçe gösterme zorunluluğu yoktur. Üç aya kadar geçici çıkarma cezasının tamamlanmasından üç (3) yıl, daha uzun süreli geçici çıkarma cezasının tamamlanmasından beş (5) yıl sonra, ilgilinin talebi üzerine, siciline işlenmiş kayıt, Sicil Kurulu tarafından silinir. Bu suretle, tüzüğün seçilebilme koşulları ile ilgili hükümlerindeki engel ortadan kalkar.

BÖLÜM VI

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 68- BÜTÇE:

Derneğin mali işleri, Genel Kurul tarafından onaylanmış bir Bütçe ile uygulanır. Bütçenin geçerliliği her yıl 1 Ocak tarihinden 31 Aralık tarihine kadardır.

MADDE 69- BÜTÇENİN UYGULANMASI:

Bütçenin uygulanması ve yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

MADDE 70- DERNEĞİN GELİRLERİ:

Derneğin gelirleri şunlardır;

Üye kayıt ücretleri ve yıllık aidatlar,

Bağışlar ve yardımlar,

Düzenlenecek balo, konser, konferans, piyango, gezi, yayın ve sair benzeri organizasyonların gelirleri,

Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

Diğer çeşitli gelirler,

MADDE 70/A- DERNEK’İN BORÇLANMASINDA USUL:

Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurul kararı ile borçlanabilir. Borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak borçlanma gelir kaynaklarıyla karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek şekilde yapılamaz.

MADDE 71- TAHSİLATIN YAPILMASI:

Derneğin her türlü tahsilatı, numaralı, mühürlü ve tahsil edenin imzasını taşıyan, koçanlı alındı belgesi karşılığında yapılır. Dernek adına tahsilata yetkili olanlar, Yönetim Kurulu tarafından ismen belirlenir.

MADDE 72- ÖDEMELERİN YAPILMASI:

Ödemelerin yapılabilmesi için,

Bütçenin ilgili bölümünde ödenek bulunması,

Yönetim Kurulu kararı olması,

Ödemenin makbuz, fatura gibi geçerli belgeye bağlanması,

Ödeme fişinde Başkan, yokluğunda Başkan Vekilinin ve Muhasip üyenin birlikte imzaları ile Yönetim Kurulu’nun karar tarih ve sayısının bulunması zorunludur. Bunun dışında, hiçbir ödeme yapılamaz. Taahhüde girişilemez, ödünç alınamaz. Yapanlar şahsen ve malen sorumlu olup, doğacak zararı tazminle yükümlüdürler. Yapılması zorunlu bulunan sürekli ödemeler, bu hükmün dışındadır.

MADDE 73- AVANSLAR:

Yönetim Kurulu, günlük ve zorunlu giderleri için, Dernek kasasında tutulacak nakit miktarını belirler. Bu miktarı aşan nakit, bankada saklanır. Ayrıca, Yönetim Kurulu, bütçenin ödenek varsa, gerektiğinde bir işin yapılması ya da bir mal satın alınması için görevlendireceği kişiye avans verebilir. Verilen avans, hizmetin bitimi ya da malın satın alınmasını izleyen en geç yedi iş günü içinde hesap ya da paranın geri verilmesi yolu ile kapatılır. Bu süre içinde avansını kapatmayan, parayı zimmetine geçirmiş sayılır. Verilen avans kapatılmadan ikinci bir avans verilemez.

MADDE 74- AKTARMA YETKİSİ:

Bütçede maddeler arasında aktarma yetkisi Yönetim Kurulu’na, fasıllar arasında aktarma yetkisi Genel Kurulu’na fasıllar arasında aktarma yetkisi Genel Kurul’a aittir.

MADDE 75- DEFTER VE KIYMETLİ EVRAKIN SAKLANMASI:

Derneğe ait muhasebe ve yazışma defterleri ile diğer defterler ve evrak yasal süre boyunca saklanır.

Tahsilat makbuzları ve çek defterleri, Yönetim Kurulu’nca onaylanmış bir deftere, cilt, sıra numarası ve adetleri yazılmak suretiyle, sözleşme, vekaletname ve benzer sair evrakla birlikte Veznedar tarafından saklanır.

MADDE 76- DENETİM:

Denetim, tüzük ve mevzuat hükümleri uyarınca, Genel Kurul ve Denetleme Kurulu tarafından uygulanır.

Denetleme Kurulu, dilediği anda tüm kayıt ve belgeleri inceleyebilir. Bu durumda, Yönetim Kurulu, istenilen kayıt ve belgeleri hazır bulundurmakla yükümlüdür.

BÖLÜM VII

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 77- KURUL ÜYELERİNİN TOPLANTILARA KATILMAMASI:

İstifa veya herhangi bir nedenle Kurul üyelerinden birisinin çekilmesi veya üstüste üç (3) toplantıya katılmaması ve dördüncü toplantıya gün, saat ve yeri kendisine bildirildiği halde, özürsüz gelmemesi halinde, gelmeyen üye istifa etmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye çağırılır.

MADDE 78- DEVİR TESLİM:

Kurulların seçim devreleri sonunda veya yeniden seçim yapılan hallerde, her kurulun eski ve yeni üyeleri bir devir ve teslim işlemi yapmak zorundadırlar. Durum, bir tutanakla saptanarak, Karar Defterine geçirilir.

MADDE 79- DERNEĞİN FESHİ:

Dernek, kanunda gösterilen nedenlerle veya bu tüzüğün 22. maddesi uyarınca, Genel Kurul kararı ile feshedilebilir. Derneğin feshi halinde, Genel Kurul’ca seçilecek 5 kişilik bir kurul tarafından, tasfiye işlemi yapılır. Tasfiye sonucunda kalan taşınır ve taşınmaz mallar, Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı’na terk ve tahsis olunur.

MADDE 80-YÜRÜRLÜK:

Bu tüzük Genel Kurul’un kabulü ile yürürlüğü girer.

BÖLÜM VIII

GEÇİCİ MADDELER

GEÇİCİ MADDE 1- MEVCUT KURULLARIN GÖREV SÜRELERİ:

Bu tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte, görevde bulunan Başkan ve Kurul üyeleri, Bu tüzükteki seçim dönemine kadar görev sürelerini sürdürürler.